Vi bruker i overført betydning samme begrep for å illustrere hvordan en satsing eller en næring kan gi ringvirkninger for andre virksomheter eller næringer.

 • Eksempler kan være:
  Samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av oljevirksomheten
  i Norskehavet
 • Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling
 • Høgskoler som kilde til regional næringsutvikling
 • Ny togstasjon i Hønefoss, som forventes å føre til at sentrum av byen vil endre seg og tyngdepunktet flyttes
 • Glassverket på Jevnaker som turistattraksjon
 • Vei- og baneprosjektet Sandvika–Ringerike, som vil ha store ringvirkninger for lokalsamfunn og region
 • Og avgjørelsen av E16 ved Helgelandsmoen, som vil kunne åpne – eller lukke – for ringvirkninger i lokalsamfunnets utvikling.
 • Konkret og enkelt illustrerer DNB begrepet i sin nye reklamefilm: Å starte en bedrift kan gi fantastiske ringvirkninger.

Ringvirkninger står sentralt

Ringvirkninger står sentralt i argumentasjonen for investeringen i fellesgoder som for eksempel samferdsel og kulturarrangementer.

For veiprosjekter omtales gjerne ringvirkninger som ”ikke prissatte” konsekvenser. Og dette er nettopp en viktig side ved ringvirkninger. De kan ofte ikke beregnes – og de er ofte vanskelig etterprøvbare. Men ringvirkningene er selvsagt like viktige for det.

For å synliggjøre en bedrifts aktivitet eller konsekvensene av et stort samferdselsprosjekt er det blitt vanlig å gjennomføre et samfunnsregnskap, som viser hvilke ringvirkninger de har. Direkte virkninger, som antall sysselsatte i den restauranten som etableres ved siden av det nye badet, kan måles på en presis måte, men andre effekter, som eventuell reiselivsutvikling som følge av badet, krever helt andre målemetoder.

Strategiene Ringerike utvikling arbeider etter, er brede. Derfor er vi opptatt av begrepet ringvirkninger. En bedrift er avhengig av sitt lokalsamfunn på så mange områder, av sin kommune, sine kompetansemiljøer og sine nabobedrifter. De er avhengige av at
lokalsamfunnet både klarer å gi ungdommen kompetanse og tro på lokalsamfunnet og klarer å tiltrekke seg personer i arbeidsdyktig alder, og at det skapes optimisme og trivsel. Og denne ”optimismeeffekten” er en viktig ringvirkning av utviklingsarbeid.


For næringsutvikling og befolkningsutvikling er sammenvevd. En attraktiv region å bo i er også en attraktiv region for næringsetableringer.

Jørgen Moe Jr

Daglig leder i Ringerike Utvikling AS

Se alle blogginnlegg

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev