Men en ting det pekes på, og som vi har bestemt oss for å gjøre noe med her på Ringerike, er vår innovasjonskapasitet.

Ordet innovasjon stammer fra det latinske ordet ”innovare” som betyr å fornye eller lage noe nytt. I dagligtalen forbinder vi innovasjoner med nye og spennende produkter. Men hva innebærer det egentlig? I arbeidet med å øke innovasjonsevnen i Ringeriksregionen fant vi en enkel måte å si det på: En innovasjon er noe nytt og nyttig som blir nyttiggjort.
Vår satsing har etter hvert fått det passende navnet Innovasjonsløft.

Vi er sikkert flere enn meg som kjenner oss igjen i velmenende initiativ, hvor arbeidsgivere har satt i gang store arrangement med dyktige og kunnskapsrike foredragsholdere, som skaper stor entusiasme og gir ny innsikt om et tema? Hensikten er alltid god, og inspirasjon og kunnskap fra slike seminar er viktige for å begynne endringsprosesser, men det er kanskje nettopp her man vanligvis glipper, for det er først når vi kommer ”hjem” at jobben begynner.

For dersom vi kommer hjem til ”det samme gamle” oppstår det sjelden endring av
adferd og kultur. Det er nemlig ikke det vi vet, men derimot det vi gjør med det vi vet som
bestemmer vår yteevne.

All endring forutsetter noen mer eller mindre universelle premisser:

  • Endring starter med noen få, men helt sentrale personer – nemlig opinionsdannere
  • Vedvarende endring er satt i system, og er sikret gjennom forankring og ledelse
  • Kommunikasjon er verktøyet for å skape forståelse og enighet. Ett stammespråk for ønsket endring blir derfor avgjørende.
  • En felles, overordnet målsetting om hva endringen skal føre med seg, er grunnleggende.

Noen må gå først

Om det er en trend eller en vedvarende endring, følger endringen alltid den samme,
sykliske utviklingen. Noen skaper trenden andre er tidlig ute, slik at vi som følger etter
kan være trygge på at endringen fører med seg noe positivt.

Vårt første møte med næringsliv og arbeidsliv, tilbake i 2014 var nettopp med
disse antatte opinionsdannere. De fikk en smaksprøve iscenesatt ”av næringslivet for
næringslivet”, med den regionale ideen om et felles nettverk og et utviklingsprogram
for innovasjon.

Hvem tar ledelsen?

Ledere har oppgaven med å sette endring i system, og implementere den. Ledelse kan
defineres som ”evnen til å påvirke andre til å nå et mål i felleskap”.

Ringeriksregionens Innovasjonsløft har etterhvert blitt en bevegelse, hvor sentrale nøkkelpersoner og ledere har tilegnet seg kompetanse om hva innovasjon krever av dem som ledere, og for deres virksomheter. Slik har bedriftene fulgt opp med å sikre og etablere faste rutiner for at erfaringen og kunnskapen blir del av kulturen i virksomhetene.

Vi må snakke sammen – på samme språk. Det rike språket er unikt for oss mennesker,
og vi bruker det – bevisst og ubevisst – til å definere oss selv, og vise hvor vi hører hjemme.

For vårt regionale innovasjonsløft, er det derfor en klar målsetting at hele regionen
har en felles forståelse og et felles språk for å definere den endringen vi tilstreber,
og det målet vi har uttalt. 

Mål med mening og retning

Mange av oss er komfortable med å peke på de som tilforlatelig har det overordnet
ansvaret, når det kommer til ledelse av samfunnsstrukturer som regioner og kommuner.
Altså politikerne. Og det er riktig at det er politikerens ansvar, men oppgavene er hver enkelt av oss sine. Overordnede, lystbetonte mål har den virkningen på oss, at vi helt ubevisst omsetter målet i konkrete strategier – noe som gjør at vi foretar prioriteringer og valg.

Skal man lede en region, er det først og fremst målene man har som virkemiddel. Verken utvikling eller vekst kan vedtas. Vi kan legge til rette for, stimulere men det er målene som gir retning på innsatsen.

Vi vet at endring er viktig og riktig. Da starter vi med oss selv – i en felles forståelse
av vår helhet: Ringerike skal være en innovativ region med et mangfoldig og
robust næringsliv.

Bli med på bevegelsen – vær med på innovasjonsløftet!

Sammen for Ringeriksregionen

 

Jørgen Moe Jr

Daglig leder i Ringerike Utvikling AS

Se alle blogginnlegg

Magasinet Ringerike

Utgave #1 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev